Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Varsel om oppstart av planarbeid

FV 24 Borgen-Nord Odal grense og FV 24 Sør Odal grense-Bruvoll

Statens vegvesen og Hedmark Fylkeskommune skal i samarbeid med Nord og Sør Odal kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.  
 
Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet har som hovedformål å tilrettelegge for utbedring av forfall, trafikk sikkerhetstiltak, gang og sykkelveg på utvalgte strekninger, samt fremtidig drift og vedlikeholdsbehov i fremtiden. Det vil ikke være aktuelt å innløse bebyggelse i forbindelse med gjennomføring av tiltakene. 

 
                                                  
Utforming og planavgrening

Planavgrensningen har tatt høyde for selve tiltakene og for midlertidige anleggsbelter som kreves for å gjennomføre tiltakene. Anleggsbelter er nødvendig da vi enkelte steder i byggeperioden er avhengig av midlertidig tilgang til sideterrenget (anleggsmaskiner, lagring av masser, sikring av sideterreng). Midlertidige anleggsområder opphører ved ferdigstillelse av anleggsarbeidene. Områder brukt til midlertidig rigg- og anleggsområde vil bli istandsatt senest ett år etter at anlegget er avsluttet. 

 
Profilet vi har lagt til grunn for reguleringsplanen er 7,5 meter i total vegbredde, i tillegg til dette er det ønskelig å slake ut sideterrenget med helningen1:4 for å øke trafikksikkerheten ved framtidige utforkjøringer innenfor planområdet. Denne utformingen vil kreve en del erverv av sideareal, spesielt der høydeforskjellen er stor mellom FV og sideterrenget. For å minimere omdisponering av verdifull dyrka mark, vil derfor prosjektet se etter muligheter for at areal nær FV fortsatt kan driftes som landbruksareal også etter tiltakene. 
 
 
Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv finnes her: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom 

 
Vurdering av krav om konsekvensutredning

Sammen med Nord og Sør Odal kommune er det vurdert at planen ikke er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning § 2. Dette med bakgrunn i presisering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet at KU-plikt etter §2 ikke gjelder for utbedring langs eksisterende veg. Planen kommer inn under § 3c i forskriften, men det er vurdert at den ikke er utredningspliktig etter kriteriene i vedlegg III. Konsekvensene i planforslaget vil imidlertid bli godt belyst i planbeskrivelsen når reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. 

 
Framdrift og frist for innspill 
                                                  
Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 01.02.2018. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til:  Statens vegvesen, Postboks 303, 2303 Hamar  eller med e-post til:  firmapost-ost@vegvesen.no. Oversending merkes «reguleringsplan for Fv 24 Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707 
 
Åpent oppstartsmøte

Det vil bli avholdt åpent oppstartsmøte 17.01.18 kl 18-21 i lokalet «Milepelen» i Nord Odal kommune. Under møtet vil prosjektleder fremlegge info om prosjektet, herunder mål, prosjektutfordringer og hvordan vi ser for oss den videre planprosessen. Hovedhensikten med dette møtet er imidlertid å motta innspill fra beboere, brukere og grunneiere som kjenner området godt, slik at vi kan legge disse innspillene til grunn for det videre planarbeidet. Informasjon om private vann- og avløpsanlegg og utfordringer med dagens veganlegg er eksempel på innspill vi ønsker oss.  Invitasjon til møtet vil bli annonsert i lokalavis nærmere møtetidspunktet.  

 
Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.  

  
Ta gjerne kontakt 

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere også kontakte Jon Rabben Lundby på telefon 41201179 eller e-post jon.rabben@vegvesen.no


Se fullstendig varsel med tegninger her

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk