Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunalt næringsfond

Shutterstock

Ønker du å starte opp en ny virksomhet eller videreutvikle din bedrift kan du søke om støtte fra Sør-Odal kommunes kommunale næringsfond.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND I SØR-ODAL KOMMUNE 2015

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. 

1.      Formål

Sør-Odal kommunes kommunale næringsfond skal benyttes til å støtte tiltak som kan fremme etablering og videreutvikle bedrifter for å skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst i kommunen.

2.      Hvem kan søke om støtte?

Næringsfondet skal rettes mot nyetableringer og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter som bidrar til å fremme verdiskaping, nyskaping, markedsutvikling og arbeidsplasser.

Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper.

3.      Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes om støtte til følgende:

 

Bedriftsutvikling

Etablererstipend, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser.

           

Investeringer i bedriften

Investeringer i maskiner/utstyr. Prosjekter som har større investeringskostnader enn kr. 200 000,- skal fortrinnsvis finansieres via Innovasjon Norge eller andre finansieringskilder.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld, til aksjekapital eller til å dekke ordinær drift av bedrifter.

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet ved etablering av prosjektet. Kun i helt spesielle tilfeller kan finansieringsandelen være høyere.

4.      Søknad og søknadsfrist

Alle søknader om støtte til Sør-Odal kommunes næringsfond skal fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise realistiske mål, gi en oversikt over aktiviteter og eventuelle produkter, ha en fremdriftsplan, et budsjett med en finansieringsplan og et regnskap (hvis det foreligger).

I 2015 er det to søknadsfrister:

  • Søknadsfrist for tildeling i september: 15. august
  • Søknadsfrist for tildeling i desember: 15. november

Søknadsfristene skal kunngjøres på www.regionalforvaltning.no, kommunens hjemmeside og i lokalavisa. Kunngjøringen skal inneholde formål med ordningen, tildelingskriterier, alle opplysninger og/eller dokumentasjon søkerne må oppgi i søknaden og søknadsfrister.

5.      Saksbehandling

Behandling av enkeltsøknader på tilskudd begrenset oppad til kr. 50 000,- er delegert til rådmannen. Større saker skal behandles i formannskapet.

Det skal gis et foreløpig svar dersom søknaden ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

Vedtak om avslag

Vedtak om avslag skal sendes skriftlig til søker og inneholde en begrunnelse med en henvisning til hjemmelsgrunnlaget vedtaket bygger på.

Vedtak om tildeling

Vedtak om tildeling skal gis via et tilskuddsbrev. Tilskuddsbrevet skal inneholde følgende:

1)     Formålet med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke

2)     Tilskuddsbeløp og utbetalingsplan

3)     Eventuelt andre vilkår for bruken av midlene

4)     Frist for at mottakeren aksepterer vilkårene

5)     Krav til rapportering

6)     Informasjon om kontrolltiltak som vil bli iverksatt

7)     Mulighet om krav til tilbakebetaling dersom mottakeren ikke bruker tilskuddet i samsvar med angitte forutsetninger

Klage

Vedtak kan påklages etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningen (forvaltningsloven). Klagen skal rettes skriftlig til kommunen innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.

EØS-avtalen

Tilskuddet skal gis i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte, og skal enten gis som begatellmessig støtte eller som et generelt gruppeunntak som er forenlig med EØS-avtalen.

6.      Utbetaling

Tilskuddet vil bli utbetalt når søker har sendt en utbetalingsanmodning via www.regionalforvaltning.no. Utbetalingen skal skje etterskuddsvis. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og kommunen har mottatt en sluttrapport. Tiltaket skal være gjennomført innen 2 år fra tilsagnsdato.

7.      Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Se de årlige retningslinjene på Kommunaldepartementets nettsider under /Virkeområde og retningslinjer/Retningslinjer for bruk av midler

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrift

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk