Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Aktuelt


Informasjon om økt foreldrebetaling i SFO

Ny gebyrforskrift for 2016

Forskriften iverksettes fra 01.01. 2016.

Tjeneste Skole

Pris 2015

Prisøkn. %

Prisøkn.kr

Pris 2016

Skolefritidsordning, hel plass

Pr. mnd

2394

3,0

71

2465

Skolefritidsordning, halv plass

Pr. mnd

1496

3,0

44

1540

Skolefritidsordning dagplass

196

3,0

5

201

Kostpenger hel plass

Pr. mnd

207

3,0

6

213

Kostpenger halv plass

Pr. mnd

128

3,0

3

131

Kostpenger dagplass

19

3,0

1

20

Søskenmoderasjon fastsettes til 30%.


Skoleskyss – skoleåret 2015-2016

Rutiner for søknad om skoleskyss

Søknadsskjemaene ligger elektronisk på kommunens hjemmesider (på samme måte som for barnehage og SFO).

I skjemaet krysser man av for skyssgrunnlag:

 • Avstand

- lenke til skjema for skyss ved delt omsorg

 • Skyss for funksjonshemmede/sykdom
 • Særlig farlig/vanskelig skolevei – husk å begrunne søknaden

Frist for søknad om skoleskyss – 15.2.2015

Skoleskyss for 1.klasse.

I henhold til kommunestyrevedtak 13.12.2011, ble det kommunale skysstilbudet til alle 1.klassinger fjernet. For 1.klasse gjelder nå opplæringslovens bestemmelser om skyssgrense 2 kilometer .

Kommunalt skyssreglement

(Vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget 21.01.2015)

Skyssreglement for skoleåret 2015- 2016

Lovgrunnlag:

I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa – Opplæringsloven kapittel 7

§7-1 heter det: ”Elevar i 2-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer får skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har tett til gratis skyss utan omsyn til veglengda”.

Utdrag fra Rundskriv 3 – 2009 fra Utdanningsdirektoratet Kapittel 12:

”Elevar som ferdast i trafikken vil alltid vere utsett for ein viss fare. Dette er likevel ikkje nok til å få gratis skyss ettersom det må vere tale om ein ”særleg risiko”. Dette inneber at faren ved å ferdast på denne vegen må vere utanom det vanlege for at vegen skal kunne karakteriserast som ”særleg farleg eller vanskeleg” skoleveg for den einskilde elev.

Ingen vegstrekninger med unntak av E-16 i Sør-Odal er definert som særlig farlig eller vanskelig. Derfor vil søknader om skoleskyss bli behandlet individuelt etter følgende kriterier:

 • Barnets alder og modenhet
 • Lengde på skoleveien
 • Trafikkmengde
 • Fartsgrense og fartsnivå
 • Ulykkesfrekvens
 • Veibredde og veiskulder
 • Tilrettelegging for fotgjengere
 • Veiforhold om vinteren


Linker til aktuelle informasjonsskriv:

Informasjon til foreldre med elever som låner iPad

Retningslinjer for søknad om permisjon fra pliktig opplæring

Meldingsboka erstattes - sms-system for meldinger til og fra skolen

Når skolefravær bekymrer oss - hva gjør vi?


Foreldrepulsen:

Sør-Odal kommune har inngått avtale om levering av Foreldrepulsen på kommunens hjemmeside. Foreldrepulsen er ferdig tilrettelagte artikler, rettet mot foresatte i grunnskolen. Kjøreplanen lages av faggrupper i samarbeid med skoler. Det kommer nye artikler hver uke. Nedenfor finner du den nyeste artikkelen øverst, og du kan også finne tidligere artikler i arkivet lenger ned. Håper du som foresatt vil dra nytte av disse artiklene fremover.sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk