Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Praktisk bistand - daglige gjøremål

A

Adopsjon
Adressetildeling
Aktivitets tilbud for mennesker med bistandsbehov
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning for funksjonshemmede
Avlastning i institusjon
Avlingsskade
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B

Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barneverntjenesten
Barselgrupper
Bekymringsmelding
Besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bolig - oppføring av ny bolig
Boliger for sosialt og økonomisk vanskeligstilte
Boliger til personer innen psykisk helse
Boliger til personer med utviklingshemming
Boliglån
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bostøtte
Brenning av bål - Åpen ild
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D

Dagopphold i institusjon, demensavdeling
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E

Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes fysiske skolemiljø
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F

Fallvilt, skadet vilt
Farlig avfall
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Formidling av hjelpemidler
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fri rettshjelp
Fritidshjem
Fysioterapi - Private
Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

G

Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H

Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie - Kreftsykepleiekontakt
Hjemmeundervisning

I

Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J

Jakt
Jordmortjeneste

K

Karakterer - klageadgang
Kjøp av landbrukseiendom
Konfliktråd
Krisesenter
Kulturskole - Informasjon om opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven

L

Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Langtidsopphold i institusjon
Ledsagerbevis
Lege
Legevakt
Leie av kommunale idrettsanlegg
Leirskoleopphold
Logopedtjeneste

M

Miljøarbeidertjenesten
Miljøfyrtårn - sertifisering
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N

Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O

Omsorgsbolig med heldøgnsomsorg - (HDO Bolig)
Omsorgsbolig, bolig til personer med fysisk funksjonsnedsettelser.
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Oppmålingsforretning

P

Pandemi
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Pasient- og brukerombudet
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Produksjonstilskudd i jordbruket

R

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - offentlig
Rehabilitering
Reisevaksinasjon
Reklameskilt - skilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Restskatt - betaling og innkreving
Returordninger for avfall
Rus psykisk helseteam og ambulant tjeneste.
Råd og utvalg i skolen

S

Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skolehelsetjenesten
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Støttekontakt
Søknad på pyroteknisk vare
Søppeltømming

T

Tannhelsetjeneste / tannlegevakt
Terminal pleie i hjemmet
Tidligpensjon for jordbrukere
Tidsbegrenset opphold-sykehjem
Tilskudd til kulturformål
Tjenestekontor
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm

U

Utslippstillatelse

V

Vakttelefoner
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann - Offentlig vannforsyning
Vannforsyning - drikkevann
Vegvedlikehold

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskudd

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk