Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Praktisk bistand - daglige gjøremål

A

Adopsjon
Adressetildeling
Aktivitets tilbud for mennesker med bistandsbehov
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning for funksjonshemmede
Avlastning i institusjon
Avlingsskade
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B

Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barneverntjenesten
Barselgrupper
Bekymringsmelding
Besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bolig - oppføring av ny bolig
Boliger for sosialt og økonomisk vanskeligstilte
Boliger til personer innen psykisk helse
Boliger til personer med utviklingshemming
Boliglån
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brenning av bål - Åpen ild
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D

Dagopphold i institusjon, demensavdeling
Dagtilbud - aktivitetstilbud for eldre / demente.
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom

E

Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes fysiske skolemiljø
Ergoterapi
Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F

Fallvilt, skadet vilt
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forbud mot oljefyring
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Formidling av hjelpemidler
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Fritidshjem
Fysioterapi - Private
Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

G

Gjeldsrådgivning
Gjødsling av skog - tilskudd
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne
Grøfting - søknad om tilskudd

H

Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie - Kreftsykepleiekontakt-kreftkoordinator
Hjemmeundervisning

I

Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J

Jakt
Jegerprøven
Jordmortjeneste

K

Karakterer - klageadgang
Kjøp av landbrukseiendom
Klage til Sivilombudsmannen
Konfliktråd
Krisesenter
Kulturskole - Informasjon om opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram

L

Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Langtidsopphold i institusjon
Ledsagerbevis
Lege
Legevakt
Leie av kommunale idrettsanlegg
Leirskoleopphold
Logopedtjeneste

M

Melding om montert vannmåler
Melding om skiftet vannmåler
Miljøfyrtårn - sertifisering
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N

Nabovarsel - byggesak
Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O

Omsorgsbolig med heldøgnsomsorg - (HDO Bolig)
Omsorgsbolig, bolig til personer med fysisk funksjonsnedsettelser.
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring for beboere i asylmottak
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Oppmålingsforretning

P

Pandemi
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Praktisk bistand bolig
Produksjonstilskudd i jordbruket

R

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - offentlig
Rehabilitering
Reisevaksinasjon
Reklameskilt - skilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Restskatt - betaling og innkreving
Retten til å dø hjemme
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rus-psykisk helse tjeneste
Råd og utvalg i skolen

S

Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Separasjon og skilsmisse
Serveringsbevilling
Sikring og rehabilitering av bygg
Skatteattest
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skolehelsetjenesten
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Sosiallån (kommunalt lån)
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Støttekontakt
Søknad på pyroteknisk vare
Søppeltømming

T

Tannhelsetjeneste / tannlegevakt
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tettere skogplanting som klimatiltak
Tidligpensjon for jordbrukere
Tidsbegrenset opphold-sykehjem
Tilskudd til kulturformål
Tjenestekontor
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm

U

Utslippstillatelse

V

Vakttelefoner
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann - Offentlig vannforsyning
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk sosialhjelp

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk